วิสัยทัศน์​, พันธกิจ, และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยคุณภาพระดับสากล

Vision

Thailand’s Leading Green Logistics Service Provider with International Quality Standard

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างครบวงจรและเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจไปสู่ความเป็นสังคมที่ยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

Mision

To Operate a Comprehensive Multimodal Transportation Business, and Strengthen Cooperation with Business Partners toward Sustainable Society and Energy Consumption

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาบริการแบบลีนให้มีประสิทธิภาพสะดวก ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด

Core Value

Commit to develop Lean Services to be Efficient, Convenient, Responsive, in order to provide Customers Highest Satisfaction