การกำกับดูแลกิจการ​และจริยธรรม​ทางธุรกิจ

ความซื่อสัตย์ (Integrity)

บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตน่าเชื่อถือและยึดมั่นในความถูกต้อง

ความยุติธรรม (Fairness)

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรอย่างเป็นธรรม

ความโปร่งใส (Transparency)

ดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและยังสามารถตรวจสอบได้

ความรับผิดชอบ (Responsibility)

ปฏิบัติตามหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ด้วยสติปัญญาและความสามารถ อย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นให้งานสำเร็จและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

รับผิดและรับชอบในผลของการกระทำ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำ การสั่งการมอบหมายและการตัดสินใจ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้