ข้อมูลเลขานุการ​บริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียและหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงาน
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนดและตามที่บริษทัฯ มอบหมาย

1.Preparation and preservation of documents
2.Maintain stakeholder reports and certificates of independence reports
3.Perform other actions as prescribed by the Capital Market Committee and as required by the Company