บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระเปิดเผย

5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

1. Responsible for being the leader of the steering committee to monitor and supervise the management of the Executive Committee and other sub-committees to achieve the objectives according to the plan and in accordance with good governance principles

2. Ensure that all directors contribute to fostering a corporate culture with ethics and good corporate governance

3. Preside over the Board of Directors’ meetings and shareholders’ meetings of the Company by controlling the meetings in accordance with the Company’s Articles of Association according to the agenda and ensuring that the meeting time is appropriate

4. Promote the free and open expression of opinions in the meeting

5. Ensure effective communication between directors and shareholders

6. The casting vote shall be cast in the event that the Board of Directors’ meeting has an equal votes of both parties.